Algemene voorwaarden

1. Begrippen
1.1 NDA: de besloten vennootschap NDA Incasso B.V. te Amersfoort, tevens handelende onder de naam NDA Incasso, NDA Factors, NDA Collect, NDA Informatiediensten.
1.2 Opdrachtgever: de (rechts)persoon en behalve deze, diens vertegenwoordiger(s), rechthebbende(n) en erfgenamen, die met NDA een overeenkomst (wenst te) sluit(en).
1.3 Overeenkomst: elk door NDA geaccepteerd verzoek van opdrachtgever tot het verrichten van werkzaamheden met als doel betaling van haar vordering te verkrijgen.
1.4 Werkzaamheden: incassowerkzaamheden, geven van adviezen, verlenen van rechtskundige bijstand, voeren van procedures en alle daarmee verband houdende werkzaamheden, afwikkeling van executoriale titels, credit management en detachering, alsmede de aansturing van ambtelijke werkzaamheden als omschreven in de Gerechtsdeurwaarderswet zoals (zoveel mogelijk) uitgevoerd door een door NDA gekozen gerechtsdeurwaarder.

2. Algemeen
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van NDA, alsmede op alle met NDA gesloten overeenkomsten en de uitvoering daarvan, tenzij voorafgaande aan de totstandkoming schriftelijk anders is overeengekomen.
2.2 Alle door NDA gedane aanbiedingen, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend. Een overeenkomst tussen NDA en opdrachtgever komt tot stand door middel van aanbod en acceptatie, die alsdan uitsluitend door deze algemene voorwaarden worden beheerst. Opdrachtgever doet afstand van de toepasselijkheid van eventuele bestaande eigen algemene voorwaarden.
2.3 Afwijkingen op deze algemene voorwaarden, dan wel afspraken met of toezeggingen van NDA of een derde die door NDA is ingeschakeld bij de uitvoering van de overeenkomst, zijn niet bindend, tenzij zulks schriftelijk is bevestigd door NDA.
2.4 Ieder der partijen is te allen tijde en in ieder stadium gedurende de looptijd van de overeenkomst bevoegd de bemoeienissen van NDA te beëindigen, tenzij anders overeengekomen. De wijze van beëindiging dient schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te worden gemaakt.
2.5 NDA is bevoegd bij uitvoering van de overeenkomst gebruik te maken van derden.

3. Verplichtingen NDA
3.1 Alle werkzaamheden van NDA hebben het karakter van een inspanningsverplichting, weshalve NDA in geen enkel geval een te behalen resultaat kan garanderen.
3.2 Bij de uitvoering van de overeenkomst neemt NDA de grootst mogelijke zorgvuldigheid en discretie in acht en zal NDA al het mogelijke doen om de belangen van opdrachtgever goed te behartigen.
3.3 NDA is, behoudens verplichtingen die de wet mogelijk op haar legt tot openbaarmaking van bepaalde gegevens, verplicht tot geheimhouding tegenover derden, die niet bij de uitvoering van de overeenkomst zijn betrokken.

4. Verplichtingen opdrachtgever
4.1 Opdrachtgever dient NDA onverwijld in kennis te stellen indien er zich omstandigheden voordoen die een verandering in het te incasseren bedrag teweeg brengt.
4.2 Opdrachtgever dient alle relevante stukken welke betrekking hebben op de te incasseren vordering aan NDA correct en tijdig ter hand te stellen, hetwelk geldt gedurende de gehele looptijd van de overeenkomst en waarbij opdrachtgever instaat voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van die informatie.
4.3 Opdrachtgever is verplicht de aan/door NDA aangereikte informatie in het kader van de te verrichten werkzaamheden geheim te houden, daaronder begrepen eventueel verstrekte inlichtingen omtrent haar wederpartij, een en ander met inachtneming van de bepalingen uit de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
4.4 Opdrachtgever zal, na totstandkoming van de overeenkomst met NDA, zelf geen werkzaamheden meer (laten) verrichten.

5. Tarieven
5.1 Alle in deze algemene voorwaarden genoemde bedragen zijn exclusief de daarover verschuldigde omzetbelasting.
5.2 Opdrachtgever is aan NDA de hierna te noemen tarieven verschuldigd, ongeacht wanneer de overeenkomst tot een einde komt. Indien en voor zover het NDA mogelijk is de kosten bij de wederpartij van opdrachtgever te verhalen, zal NDA het ontvangen bedrag in haar declaratie/afrekening verrekenen met haar tarieven.
5.3 In alle zaken waarin NDA, gezien de aard van de opdracht, een dossier dient aan te leggen en de gegevens van de zaak in haar administratie dient te verwerken, is aan haar een basisvergoeding van minimaal € 50,00 verschuldigd. Indien op grond van deze algemene voorwaarden en op basis van de werkzaamheden van NDA een hoger bedrag verschuldigd is ter zake van de aan NDA verschuldigde incassoprovisie, vervalt de basisvergoeding.
5.4 De incassoprovisie bedraagt 15% over het geïncasseerde bedrag en wordt berekend over alle bij opdrachtgever en NDA ontvangen bedragen vanaf de dag na verzending van de eerste sommatie. Hiermee wordt gelijkgesteld een door de wederpartij tegenover opdrachtgever genomen tegenprestatie, een compensatie van vorderingen, dan wel een retournering van geleverde goederen. Indien opdrachtgever de overeenkomst voortijdig en eenzijdig beëindigt en NDA heeft reeds werkzaamheden verricht, dan is NDA gerechtigd tot berekening van de incassoprovisie, uitgaande van volledige betaling van de vordering van opdrachtgever.
5.5 Alle door of namens NDA gemaakte kosten en/of te betalen verschotten (zoals proceskosten, informatiekosten en executiekosten) komen voor rekening van opdrachtgever, rekening houdend met het bepaalde in artikel 5.2. van deze algemene voorwaarden en welke één op één aan opdrachtgever worden doorbelast.
5.6 Voor spoedwerkzaamheden of werkzaamheden die in het weekend moeten worden verricht, kan in overleg tussen NDA en opdrachtgever een additioneel tarief worden berekend.
5.7 Voor zover nodig, gezien de omvang van de werkzaamheden en uitsluitend na voorafgaand overleg met opdrachtgever, brengt NDA voor de behandeling door een juridisch medewerker een honorarium in rekening bij opdrachtgever. Deze bedraagt € 100,00 per uur voor een medewerker met maximaal twee jaar werkervaring, € 125,00 per uur voor een medewerker met twee tot vijf jaar werkervaring en € 150,00 per uur voor een medewerker met meer dan vijf jaar werkervaring.
5.8 Opdrachtgever kan met NDA schriftelijk overeenkomen dat wordt afgeweken van bovengenoemde tarieven.

6. Voorschotten
6.1 NDA is gerechtigd voor acceptatie of gedurende de uitvoering van enige opdracht een door haar te bepalen voorschot te verlangen ter dekking van de te maken kosten en/of te betalen verschotten.
6.2 NDA hanteert daarnaast een saldomethode, welke inhoudt : in het geval dat voor een opdrachtgever meerdere dossiers in behandeling zijn, wordt een eventueel positief saldo in het ene dossier ten gunste van opdrachtgever, aangemerkt als een voorschot ter dekking van de nog te maken kosten en/of te betalen verschotten in dat en de andere ten behoeve van opdrachtgever in behandeling zijnde dossiers, tenzij met opdrachtgever andersluidende afspraken zijn gemaakt met betrekking tot de tussentijdse afdrachten van de ontvangen gelden.
7. Betalingen
7.1 NDA is gerechtigd door een opdrachtgever aan NDA verschuldigde bedragen te verrekenen met door haar in opdracht van dezelfde opdrachtgever geïncasseerde gelden.
7.2 NDA is gerechtigd van de in opdracht van dezelfde opdrachtgever geïncasseerde gelden een bepaald bedrag onder zich te houden bij wijze van voorschot als bedoeld in artikel 6 van deze algemene voorwaarden.
7.3 Betalingen welke van de wederpartij van opdrachtgever worden ontvangen, strekken respectievelijk in mindering op de kosten, vervolgens de rente en tenslotte de hoofdsom.
7.4 Declaraties van NDA dienen binnen 14 dagen na factuurdatum door opdrachtgever aan NDA te worden voldaan, bij gebreke waarvan opdrachtgever een rentevergoeding verschuldigd wordt van 1,5% per maand, te rekenen vanaf de vervaldatum van de factuur. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen tussentijdse declaraties of einddeclaraties.
Algemene Voorwaarden NDA Incasso B.V.
7.5 Bij niet tijdige en/of onvolledige betaling van de declaraties, is opdrachtgever na een schriftelijke ingebrekestelling in verzuim en brengt NDA buitengerechtelijke incassokosten ad 15% van de verschuldigde hoofdsom in rekening bij de opdrachtgever met een minimum van € 50,00, tenzij de opdrachtgever een natuurlijk persoon, niet handelende in de uitoefening van een beroep of bedrijf betreft. In dat geval worden de tarieven in rekening gebracht conform het Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten (Stb. 2012, 141).

8. Bewaarplicht
8.1 NDA is niet verplicht de voor een te incasseren vordering ter beschikking gestelde stukken, behoudens de originele gerechtelijke stukken alsmede onderhandse en authentieke akte, aan opdrachtgever te retourneren.
8.2 NDA is gerechtigd alle stukken onder zich te houden zolang declaraties c.q. voorschotten niet door opdrachtgever zijn voldaan.

9. Aansprakelijkheid
9.1 De door NDA opgegeven termijnen zijn indicatief. Overschrijding daarvan geeft opdrachtgever geen recht op schadevergoeding, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van NDA.
9.2 Opdrachtgever is verplicht NDA in de gelegenheid te stellen gemaakte fouten, onzorgvuldigheid of nalatigheid zijdens NDA, mits tijdig gemeld, zoveel mogelijk ongedaan te maken, de prestaties te completeren en/of schade te verminderen.
9.3 NDA is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van de door of namens NDA gemaakte fouten, onzorgvuldigheid of nalatigheid, tenzij wordt aangetoond dat er sprake is van opzet en/of grove schuld.
9.4 NDA is nimmer aansprakelijk voor geleden bedrijfsschade en/of gevolgschade van opdrachtgever, tenzij de verzekeraar van NDA deze schade erkent en dekt.
9.5 Mocht NDA toch aansprakelijk worden geacht, dan zal deze aansprakelijkheid het bedrag dat voor de verrichte werkzaamheden in rekening is gebracht, dan wel de dekking welke door de verzekeraar van NDA wordt gegeven dan wel erkend, niet te boven gaan.
9.6 Opdrachtgever vrijwaart NDA tegen alle aanspraken van derden voorkomend in een situatie of geval als bedoeld is in artikel 9.3 van deze algemene voorwaarden. Zij zal tevens de kosten van juridische bijstand in en buiten rechte, die NDA te dezer maakt, vergoeden.
9.7 Opdrachtgever verbindt zich geen wijzigingen aan te brengen in de teksten van NDA zonder haar voorafgaande en schriftelijke toestemming en respecteert daarmee het auteursrecht op bovengenoemde teksten.

10. Personeelsclausule
10.1 Opdrachtgever verbindt zich geen arbeidsovereenkomst aan te gaan, noch enige andere overeenkomst te sluiten, die meebrengt dat de betrokken medewerker zijn werkzaamheden voor opdrachtgever buiten NDA om verricht, met medewerkers van NDA, die zich hangende de relatie tussen NDA en opdrachtgever met de zaken van opdrachtgever hebben beziggehouden. Onder NDA wordt hier verstaan: NDA en alle aan NDA gerelateerde (detacherings)bedrijven en (rechts)personen. Bij overtreding van voornoemde bepaling verbeurt opdrachtgever een boete van € 50.000,00 voor iedere overtreding, onverminderd het recht van NDA vergoeding van de schade te vorderen.

11. Wijzigingen
11.1 NDA is te allen tijde bevoegd deze algemene voorwaarden geheel of ten dele te wijzigen of aan te vullen en zijn bindend vanaf de dag dat deze zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Wijziging en/of aanvulling zal schriftelijk aan opdrachtgever worden medegedeeld, onder toezending van een exemplaar van de nieuw geldende voorwaarden. Ingeval opdrachtgever niet binnen een maand na toezending schriftelijk per aangetekende brief bezwaar maakt tegen toepasselijkheid op de lopende overeenkomst(en), beheersen de nieuwe voorwaarden de lopende overeenkomst(en). Indien opdrachtgever wel en tijdig bezwaar maakt, dan blijven de oude voorwaarden van kracht.

12. Geschillen
12.1 Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door één partij als zodanig beschouwd worden, voortvloeiende uit, met betrekking tot of verband houdende met de overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden toepasselijk zijn, zullen naar Nederlands recht worden beslist, zulks voor de daartoe bevoegde rechter van het arrondissement ter plaatse waar NDA gevestigd is, behoudens voor zover bepalingen van dwingend recht anders voorschrijven.

Aldus opgemaakt te Amersfoort op 1 juli 2015 en gedeponeerd onder nummer 08101205 bij de Kamer voor Koophandel

Downloads

Deze website is eigendom van NDA Incasso B.V. en niets van de tekst, foto’s of andere inhoud van deze website mag zonder schriftelijke toestemming van NDA Incasso B.V. gekopieerd en/of gebruikt worden op andere websites, drukwerk of andere media. We hebben deze website met de grootste zorg gemaakt.

Vragen?
Mocht u iets zien of lezen wat niet correct is (verkregen)? Voor vragen en/of opmerkingen kunt u een e-mailbericht sturen naar info@nda-incasso.nl.